Privacybeleid van de website van Diapharm GmbH & Co. KG

I. Algemeen

Wij, Diapharm GmbH & Co. KG (zie voor meer informatie het colofon), zijn de lokale websitebeheerder (art. 13 lid 1 AVG). Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Bij een bezoek aan onze website worden meerdere persoonsgegevens van u verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens met behulp waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld.

Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens alleen en voor zover noodzakelijk om de functies van onze website aan u aan te bieden.

Er worden geen gegevens buiten de EU verwerkt.

II. Verplichte informatie

1. Type gegevens en categorieën personen

a. Type verwerkte gegevens:

 • Meta-/communicatiegegevens (bijv. IP-adressen)
 • Bestandsgegevens (bijv. namen, adressen)
 • Contactgegevens (bijv. e-mail)
 • Content (bijv. tekstinvoer)

b. Categorieën betrokken personen

 • Bezoekers van onze website

2. Rechtsgrondslag van onze gegevensverzameling

a. Bezoek aan de website zonder invoer

Bij een bezoek aan de website worden meerdere gegevens automatisch verzameld. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt om contact met u op te kunnen nemen. Dit verzamelen vindt plaats op basis van het gerechtvaardigde belang (art. 6 lid 1 f AVG).

b. Gebruik van het contactformulier als aanvraagformulier

Voorts worden uw gegevens verzameld doordat u gebruikmaakt van ons contact- of bestelformulier. Deze gegevensverzameling vindt plaats op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 a AVG) of heeft betrekking op de verplichte velden in verband met het precontractuele contact of het aanbieden van de gewenste informatie (art. 6 lid 1 b AVG). Omdat onze aanbiedingen uitsluitend gericht zijn op het MKB, registreren wij, op basis van het gerechtvaardigde belang (art. 6 lid 1 f AVG), de naam van de onderneming.

Na gebruik van het contact- of bestelformulier verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw persoonsgegevens die u in deze formulieren heeft ingevoerd voor zover deze gegevens nodig zijn voor de onderbouwing, de inhoud of de wijziging van onze overeenkomst met u (bestandsgegevens). Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) uitsluitend voor zover nodig om u in staat te stellen gebruik te maken van onze aanbiedingen. Het gebruik van de bestands- en gebruiksgegevens vindt plaats op basis van de nakoming van onze overeenkomst of van precontractuele maatregelen (art. 6 lid 1 b AVG).

Als het niet verplicht is om bepaalde gegevens op het contactformulier of elders in te vullen, wordt dit als zodanig gemarkeerd. Het verzamelen van deze gegevens vindt dan plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 a AVG).

c. Gebruik van het beveiligde gebied

Bij gebruik van het beveiligde gebied op onze website verzamelen wij gegevens met het oog op de latere dienstverlening (art. 6 lid 1 b AVG) en ook met betrekking tot de inlogpogingen die hebben plaatsgevonden in verband met het waarborgen van de IT-veiligheid als basis voor het gerechtvaardigde belang (art. 6 lid 1 f AVG).

d. Doorgifte aan derden

In alle gevallen waarin wij persoonsgegevens doorgeven aan derden (ondernemingen), vragen wij u vooraf om toestemming (art. 6 lid 1 a AVG).

e. Analyseprogramma's

Bij het analyseren, optimaliseren en commercieel exploiteren van ons onlineaanbod, op basis van ons gerechtvaardigde belang, zetten wij de tracker Google Analytics in (art. 6 lid 1 f AVG).

f. Nieuwsbrief

Het versturen van onze nieuwsbrief vindt plaats op basis van de toestemming van de ontvanger (art. 6 lid 1 a en art. 7 AVG jo. § 7 lid 2 Nr. 3 UWG, de Duitse federale wet ter bestrijding van oneerlijke concurrentie) of voor zover dit wettelijk is toegestaan (§ 7 lid 3 UWG). Het registreren van de aanmeldprocedure vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang (art. 6 lid 1 f AVG).

3. Duur van de opslag

Wij slaan uw gegevens op voor zolang nodig of wettelijk vereist (art. 17 en 18 AVG).

4. Recht van inzage

U heeft op elk moment het recht van kosteloze inzage in de bron, de ontvanger en het doel van de over u opgeslagen persoonsgegevens (art. 13 lid 2 b AVG).

Verder heeft u het recht te verzoeken om rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens (art. 13 lid 2 b AVG). Voorts kunt u in het geval van gegevens die op grond van uw toestemming worden verzameld deze toestemming op elk moment intrekken (art. 13 lid 2 b AVG).

Voor alle vragen over gegevensbescherming kunt u op elk moment contact met ons opnemen via: datenschutz(at)diapharmREMOVETHIS.com. Overigens heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (art. 13 lid 2 d AVG).

5. Gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten verstrekken. Wanneer u verzoekt om het rechtstreeks doorzenden van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, dan gebeurt dit alleen indien dit technisch mogelijk is (art. 20 AVG).

6. Samenwerking met verwerkers en derden

Als wij gegevens aan andere personen en/of ondernemingen zoals verwerkers of derden bekendmaken, doorgeven of overigens toegang tot de gegevens verlenen, vindt dit uitsluitend plaats

 • voor zover wettelijk toegestaan
 • als u hiermee heeft ingestemd,
 • als dit wettelijk verplicht is of
 • op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

Als wij derden opdracht geven tot de verwerking van gegevens op basis van een zogenaamde “overeenkomst van verwerkingsopdracht”, vindt de doorgifte plaats op basis van art. 28 AVG.

7. Bescherming van de gegevens van bezoekers van de portal

Wij gebruiken beschermingsmaatregelen zoals HTTPS om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij testen onze systemen regelmatig op mogelijke zwakke plekken. Ondanks onze maatregelen zijn wij niet in staat te garanderen dat er geen toegang tot gegevens mogelijk is of dat gegevens niet openbaar worden gemaakt, gewijzigd of als gevolg van inbreuk op onze beveiligingsmaatregelen worden vernietigd.

III. Nadere beschrijving

1. Bezoek aan onze site zonder eigen invoer

Bij een bezoek aan de website leggen onze IT-systemen meerdere gegevens vast. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek). Het vastleggen van deze gegevens vindt automatisch plaats zodra u onze website bezoekt. Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloos aanbod van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van uw gebruikersgedrag. Deze gegevens koppelen wij niet aan uw persoonsgegevens. De gegevens blijven voor ons technische gegevens zonder verwijzing naar een specifieke persoon.

2. Gegevens bij gebruik van het beveiligde gebied

Bezoekers van onze website die met onze onderneming een zakelijke relatie onderhouden, bieden wij de mogelijkheid ons beveiligde gebied te gebruiken. Hiertoe moeten persoonsgegevens worden verstrekt zoals voor- en achternaam, e-mail en wachtwoord. Voorts worden de laatste inlogverzoeken geregistreerd om te waarborgen dat derden niet onrechtmatig gebruikmaken van het account.

3. Gegevens bij gebruik van het contact- of bestelformulier

Bezoekers van onze website die contact opnemen met onze onderneming of onze brochures of gegevensbladen willen ontvangen, bieden wij de mogelijkheid ons contact- of bestelformulier te gebruiken. Dit vereist de invoer van persoonsgegevens, zoals bijv. voor- en achternaam, e-mail, telefoonnummer en ook uw onderneming. Deze invoer wordt niet openbaar gemaakt en is alleen bedoeld om contact met u te kunnen opnemen of u de gewenste informatie toe te kunnen zenden.

4. Nieuwsbrief

Voor een abonnement op onze nieuwsbrief, vragen wij u om uw e-mailadres. Uw e-mailadres geven wij niet door aan derden. Uw e-mailadres wordt uit de mailinglist verwijderd zodra u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Dit kunt u op elk moment doen door te klikken op de link aan het einde van de nieuwsbrief.

5. Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die de functionaliteit van onze website verbeteren. Bovendien kunnen wij door middel van cookies het gebruik van onze website analyseren.

De door ons gebruikte cookies zijn meestal zogenaamde “sessiecookies” die na afloop van uw bezoek automatisch worden gewist. Wij koppelen deze cookies niet aan uw persoonsgegevens. Andere cookies blijven op uw (al dan niet mobiele) eindapparaat opgeslagen totdat u de cookies wist. Daardoor kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u

 • wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en
 • cookies alleen toestaat in individuele gevallen,
 • cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit
 • het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeert.

Via onder meer de volgende links vindt u de desbetreffende instructies:

Cookies die nodig zijn voor de elektronische communicatie of voor het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelmandjesfunctie) worden op basis van ons gerechtvaardigde belang opgeslagen. Wij hebben als websitebeheerder een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van onze website. Indien ook andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld. Bij “third party cookies” worden cookies door andere providers aangeboden dan de verwerkingsverantwoordelijke die het onlineaanbod exploiteert.

a. Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics gebruikt “cookies”, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een Google-server in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Daar wij op deze website de IP-anonimisering hebben geactiveerd, wordt het IP-adres dat op het relevante tijdstip aan uw computer is toegekend door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of binnen andere lidstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een Google-server in de VS overgedragen en daar ingekort. In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan ons te verlenen. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics heeft doorgegeven, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google noch aan onze gegevens. U kunt het opslaan van de cookies voorkomen door dit aan te geven in de instellingen van uw browsersoftware; dit kan wel van invloed zijn op het gebruiksgemak van deze website. U kunt bovendien het vastleggen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door via de volgende link de plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Of klik hier om Google Analytics op deze site uit te schakelen.

Meer informatie over de gegevensbescherming door Google vindt u via http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp();” om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te waarborgen.

b. Google Web Fonts

Deze website gebruikt Google Web Fonts, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Daarbij worden de externe lettertypes van Google Fonts gebruikt. Door Google Web Fonts toe te passen, wordt bij het gebruik van dit aanbod een externe Google-server in de VS aangeroepen, d.w.z. dat Google theoretisch op de hoogte is van het gebruik van dit aanbod. Meer informatie vindt u in de privacy-aanwijzingen van Google op: https://fonts.google.com/about

Ga voor meer informatie over de gegevensbescherming van Google naar http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

c. DoubleClick

 Deze website gebruikt Doubleclick, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Doubleclick gebruikt cookies om u advertenties te tonen die voor u relevant zijn. Daarbij ontvangt uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) om te testen welke advertenties in uw browser werden getoond en welke advertenties werden aangeklikt. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. Het gebruik van de DoubleClick-cookies stelt Google en haar partnerwebsites slechts in staat om advertenties te tonen op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere internetsites. De door de cookies gegeneerde informatie wordt door Google aan een server in de VS overgedragen en daar opgeslagen voor analyse. Google draagt de gegevens slechts over aan derden op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van opdrachtgegevens. Google zal uw gegevens in geen geval koppelen aan andere door Google verzamelde gegevens. Door gebruik te maken van onze websites verklaart u in te stemmen met de bewerking van de gegevens die Google over u heeft verzameld en met de hiervoor beschreven wijze van gegevensverwerking evenals met het genoemde doel. U kunt het opslaan van de cookies verhinderen door dit aan te geven in de instellingen van uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze websites volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien het verzamelen van de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door via de volgende link de browser plug-in te downloaden en te installeren: https://adssettings.google.com/anonymous onder het punt DoubleClick- deactiveringsuitbreiding.

d. Google Tag Manager

De Tag Manager is een cookieloos domein. De tool zet andere tags in werking, die op hun beurt in sommige gevallen gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als de tool op domein- of cookieniveau is uitgeschakeld, blijft deze werken voor alle tracking tags die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd.

IV. Wijziging van het privacybeleid

De diensten op onze website zijn dynamisch en wij voeren van tijd tot tijd nieuwe functies in. Daardoor kan het zo zijn dat er nieuwe informatie moet worden verzameld. Als wij nieuwe persoonsgegevens verzamelen ofwel de manier waarop wij uw gegevens gebruiken substantieel wijzigen, brengen wij u hiervan op de hoogte en wijzigen wij – voor zover nodig – ook dit privacybeleid.

Actueel

 

Neem contact met ons op!
Ik ga akkoord met het privacy beleid. Ik ga ermee akkoord dat rapporten met betrekking tot producten die worden ondersteund door Diapharm, worden meegedeeld aan een derde partij.